Ημ/νια δημοσίευσης: Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τη συμμετοχή στις εκλογές

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα θέματα με το οποίο ασχολούνται ευρέως πολλές επιστήμες, όπως η κοινωνιολογία, η πολιτική επιστήμη αλλά και η οικονομία. Η συμπεριφορά των ψηφοφόρων, που χρησιμοποιείται κυρίως ως ο αγγλικός όρος votingbehavior, έχει μελετηθεί εκτεταμένα από πολλούς επιστήμονες και αποτελεί βασικό βοηθητικό παράγοντα χάραξης προεκλογικής εκστρατείας για τους  πολιτικούς, οι οποίοι θέλουν να επηρεάσουν θετικά προς όφελος τους, τους ψηφοφόρους.

Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

Η συμπεριφορά των ψηφοφόρων (votingbehavior) είναι ο τρόπος με τον οποίο διαφορετικοί άνθρωποι τείνουν να ψηφίζουν. Η μελέτη αυτού του τρόπου γίνεται έτσι ώστε οι πολιτικοί επιστήμονες και οι πολιτικοί ψυχολόγοι, να κατανοήσουν τον λόγο για τον οποίο κάποιοι άνθρωποι ψηφίζουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα και έτσι ώστε τα πολιτικά κόμματα να μπορούν να προβλέψουν ποιος θα μπορούσε να τους ψηφίσει στο μέλλον, γεγονός που τους βοηθά να προγραμματίσουν τις πολιτικές τους εκστρατείες αλλά και να επιλέξουν τους ανθρώπους που θα μπορούσαν να τους εκπροσωπήσουν καλύτερα και να πείσουν τους ψηφοφόρους να τους ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές (BaumanandTiffany, 2010).

Είναι πολύ συχνό φαινόμενο ειδικά τα τελευταία χρόνια να υπάρχει μεγάλη διαφορά σε αυτό που λένε οι άνθρωποι ότι θα ψηφίσουν και σε αυτό που τελικά αποφασίζουν να ψηφίσουν και αυτός είναι και ο λόγος που πολλές φορές οι δημοσκοπήσεις πέφτουν έξω κατά μεγάλα ποσοστά. Οι πολιτικοί ψυχολόγοι προσπαθούν να εξάγουν ένα ασφαλές συμπέρασμα για το πώς διαμορφώνονται οι στάσεις και οι πεποιθήσεις, πώς οι άνθρωποι διαρθρώνουν τη γνώση που έχουν σχετικά με τα πολιτικά ζητήματα και πώς επεξεργάζονται τις πληροφορίες που τους δίδονται.

Οι έρευνες που πραγματοποιούνται προκειμένου να μπορέσουμε να καθορίσουμε την συμπεριφορά των ψηφοφόρων είναι κυρίως έρευνες ερωτηματολογίων, στα οποία περιλαμβάνονται τόσο δημογραφικά χαρακτηριστικά, όπως η ηλικία, το φύλλο, η εκπαίδευση και η απασχόληση, όσο και πιο προσωπικά στοιχεία, ψυχολογικά χαρακτηριστικά και οικονομικά χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΥ

Υπάρχουν πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την συμπεριφορά του ψηφοφόρου. Οι πιο σημαντικοί από αυτούς είναι οι εξής.

Οικονομικοί Παράγοντες

Το γεγονός ότι οι οικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν την συμμετοχή στις εκλογές είναι αδιαμφισβήτητο σε όλες τις έρευνες. Η οικονομική ευημερία σχετίζεται θετικά με την συμμετοχή στην ψηφοφορία(U.S. CensusBureau, 2010)). Η οικονομική ευημερία μετράται με την κατάσταση του εργατικού δυναμικού και τον πλούτο των νοικοκυριών. Οι έρευνες δείχνουν επίσης ότι οι πιο πλούσιοι άνθρωποι ενδέχεται να έχουν περισσότερες πιθανότητες να ψηφίσουν (MilanAnne, 2005).

Στους οικονομικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση ψήφου μπορούμε φυσικά να εντάξουμε και την απασχόληση, αφού είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την οικονομική ευημερία ενός ατόμου. Γενικά οι εργαζόμενοι που εργάζονται περισσότερες ώρες τείνουν να ψηφίζουν λιγότερο σε σχέση με αυτούς που δουλεύουν λιγότερες ώρες. Επιπλέον οι δημόσιοι υπάλληλοι ψηφίζουν περισσότερο από τους ιδιωτικούς υπαλλήλους. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του δημόσιου τομέα επηρεάζονται πιο άμεσα από ορισμένες αποφάσεις δημόσιας πολιτικής (Blaisetal. 1990). Επιπλέον οι εργαζόμενοι σε δουλείες που απαιτούσαν περισσότερες δεξιότητες ψηφίζουν περισσότερο σε σχέση με του υπόλοιπους. Γενικά δεν υπάρχουν διαφορές στη συμμετοχή ανάμεσα σε άνεργους και εργαζόμενους (deWitte, H. ,1992).

Δημογραφικοί Παράγοντες

Στους δημογραφικούς παράγοντες συμπεριλαμβάνεται η ηλικία, η εκπαίδευση και η οικογενειακή κατάσταση. Η ηλικία διαπιστώθηκε ότι έχει μεγάλη σημασία όταν πρόκειται για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία. Γενικά φαίνεται ότι οι νέοι άνθρωποι (18-44) αποφεύγουν την συμμετοχή στις εκλογές με ποσοστά συμμετοχής σχεδόν 50%. Αντίθετα οι ηλικιωμένοι τείνουν να ψηφίζουν περισσότερο. Το ποσοστό μειώθηκε μετά την ηλικία των 74 ετών και υγεία θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για αυτό (StatisticsCanada 2011).

Το επίπεδο εκπαίδευσης συνδέεται θετικά με την συμμετοχή σε εκλογές αφού όσο υψηλότερα έχει φτάσει στη βαθμίδα εκπαίδευσης ένα άτομο τόσο μεγαλύτερη η συμμετοχή του στις εκλογές σε σχέση με άτομα χαμηλότερης μόρφωσης. (Blaisetal., 2004). Αυτή διαφορά εντείνεται όσο πιο νέα είναι τα άτομα. Επίσης οι μεγαλύτερες γενιές συμμετέχουν περισσότερο στις εκλογές, ακόμα και αν έχουν χαμηλότερα επίπεδα εκπαίδευσης (Blaisetal., 2004).

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι η οικογενειακή κατάσταση των ψηφοφόρων. Η ύπαρξη παιδιών μειώνει την συμμετοχή στις εκλογές και ειδικότερα στις μονογονεϊκές οικογένειες.

Άλλοι σημαντικοί παράγοντες για την συμμετοχή των ψηφοφόρων είναι τα Μ.Μ.Ε., παλαιότερα μέσω εφημερίδας, ραδιοφώνου και τηλεόρασης και τώρα μέσω socialmedia. Επιπλέον κοινωνικοί παράγοντες, δηλαδή η κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ένα άτομο, η γεωγραφική περιοχή στην οποία βρίσκεται καθώς και η εθνικότητα και το φύλλο αλλά και οι οικογενειακές πεποιθήσεις.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για να μελετηθεί η συμπεριφορά του ψηφοφόρου είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Υπάρχουν όμως και παράγοντες που δεν μπορούν να προβλεφθούν και αυτοί είναι που πάντα διαφοροποιούν το αποτέλεσμα. Οι μελετητές όμως έχουν καταλήξει σε κάποια βασικά συμπεράσματα που λαμβάνουν υπόψη τους οι πολιτικοί ώστε να χαράξουν τις πορείες τους.

 

 

 

Δημητροπούλου Αγγέλα

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

·         Bauman, Kurt and Tiffany Julian. 2010,A Summary of Data Collection Procedures and Reports of Voter Turnout from the Current Population Survey, Social, Economic and Housing Statistics Working Paper 2010-11. Washington, D.C. Housing and Household Economic Statistics Division, United States Census Bureau. 25 p. (accessed February 8, 2012).

·         Blais, André, Elisabeth Gidengil, Neil Nevitte and Richard Nadeau, 2004. "Where does turnout decline come from?" European Journal of Political Research.Vol. 43, no. 2. March. p. 221-236.

·         De Witte, H. (1992), Unemployment, political attitudes and voting behaviour. Politics & the Individual, 2(1), 29-41.

·         Milan, Anne. 2005. "Willing to participate: Political engagement of young adults." Canadian Social Trends.No. 79. Winter. Statistics Canada catalogue no. 11-008-X. p. 2-7. (accessed February 8, 2012).

·         Statistics Canada, 2011. "Reasons for not voting in the May 2, 2011 election." The Daily. July 5. Statistics Canada catalogue no. 11-001-XIE. p 2-4. (accessed February 8, 2012).

·         United States Census Bureau. 2010. Voting and Registration in the Election of November 2008: Population Characteristics. P20-562. Washington, D.C.U.S. Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, U.S. Census Bureau. 17 p. (accessed February 8, 2012).

 

 

email